همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و پنجم - مرحله نهایی

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و چهارم - کنسرت ویژه

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و سوم - گفتگوی ویژه

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و دوم - 2 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و یکم - اعلان نتایج 3 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی ام - 3 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و نهم - اعلان نتایج 4 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و هشتم - 4 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و هفتم - اعلان نتایج 5 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست ششم - 5 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و پنجم - اعلان نتایج خوش چانس

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و چهارم - مرحله خوش چانس

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و سوم

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و دوم - ۵ بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و یکم

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیستم - ۶ بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت نوزدهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

قسمت هجدهم - ۷ بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت هفدهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

قسمت شانزدهم - ۸ بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت پانزدهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

قسمت دوازدهم - 9 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سیزدهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

قسمت دوازدهم - 10 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت یازدهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت دهم - 11 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت نهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت هشتم - 12 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت هفتم - معرفی ستاره ها

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت ششم - 24 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت پنچم - 160 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت چهارم - گزینش کندهار و ننگرها

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سوم - گزینش هرات

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت دوم - گزینش مزار

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت اول - گزینش کابل
Divar Af
Video Collection: 
Youtube Title: 
Episode 35 - Grand Final
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و پنجم - مرحله نهایی
Youtube Title: 
Episode 34 - Special Concert
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و چهارم - کنسرت ویژه
Youtube Title: 
Episode 33 - Talk Show
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و سوم - گفتگوی ویژه
Youtube Title: 
Episode 32 - Top 2
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و دوم - 2 بهترین
Youtube Title: 
Episode 31 - Top 3 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی و یکم - اعلان نتایج 3 بهترین
Youtube Title: 
Episode 30 - Top 3
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سی ام - 3 بهترین
Youtube Title: 
Episode 29 - Top 4 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و نهم - اعلان نتایج 4 بهترین
Youtube Title: 
Episode 28 - Top 4
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و هشتم - 4 بهترین
Youtube Title: 
Episode 27 - Top 5 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و هفتم - اعلان نتایج 5 بهترین
Youtube Title: 
Episode 26 - Top 5
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست ششم - 5 بهترین
Youtube Title: 
Episode 25 - Wild Card Result Show
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و پنجم - اعلان نتایج خوش چانس
Youtube Title: 
Episode 24 - Wild Card Show
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و چهارم - مرحله خوش چانس
Youtube Title: 
Episode 23 - Top 5 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و سوم
Youtube Title: 
Episode 22 - Top 5
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و دوم - ۵ بهترین
Youtube Title: 
Episode 21 - Top 6 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیست و یکم
Youtube Title: 
Episode 20 - Top 6
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت بیستم - ۶ بهترین
Youtube Title: 
Episode 19 - Top 7 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت نوزدهم
Youtube Title: 
Episode 18 - Top 7
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
قسمت هجدهم - ۷ بهترین
Youtube Title: 
Episode 17 - Top 8 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت هفدهم
Youtube Title: 
Episode 16 - Top 8
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
قسمت شانزدهم - ۸ بهترین
Youtube Title: 
Episode 15 - Top 9 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت پانزدهم
Youtube Title: 
Episode 14 - Top 9
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
قسمت دوازدهم - 9 بهترین
Youtube Title: 
Episode 13 - Top 10 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سیزدهم
Youtube Title: 
Episode 12 - Top 10
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
قسمت دوازدهم - 10 بهترین
Youtube Title: 
Episode 11 - Top 11 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت یازدهم
Youtube Title: 
Episode 10 - Top 11
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت دهم - 11 بهترین
Youtube Title: 
Episode 09 - Top 12 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت نهم
Youtube Title: 
Episode 08 - Top 12
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت هشتم - 12 بهترین
Youtube Title: 
Episode 07 - Top 12 Introduction
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت هفتم - معرفی ستاره ها
Youtube Title: 
Episode 06 - Top 24
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت ششم - 24 بهترین
Youtube Title: 
Episode 05 - Top 160
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت پنچم - 160 بهترین
Youtube Title: 
Episode 04 - Kandahar & Nangarhar Auditions
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت چهارم - گزینش کندهار و ننگرها
Youtube Title: 
Episode 03 - Herat Audition
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سوم - گزینش هرات
Youtube Title: 
Episode 02 - Mazar Auditions
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت دوم - گزینش مزار
Youtube Title: 
Episode 01 - Kabul Auditions
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت اول - گزینش کابل