همه ویدیوهای مربوط به این برنامه را در اینجا ببنید

فصل دوازدهم ستاره افغان

قسمت هجدهم - ۷ بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت هفدهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

قسمت شانزدهم - ۸ بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت پانزدهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

قسمت دوازدهم - 9 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سیزدهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

قسمت دوازدهم - 10 بهترین

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت یازدهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت دهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت نهم

فصل دوازدهم ستاره افغان

قسمت هشتم - 12 بهترین
Video Collection: 
Youtube Title: 
Episode 18 - Top 7
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
قسمت هجدهم - ۷ بهترین
Youtube Title: 
Episode 17 - Top 8 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت هفدهم
Youtube Title: 
Episode 16 - Top 8
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
قسمت شانزدهم - ۸ بهترین
Youtube Title: 
Episode 15 - Top 9 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت پانزدهم
Youtube Title: 
Episode 14 - Top 9
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
قسمت دوازدهم - 9 بهترین
Youtube Title: 
Episode 13 - Top 10 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت سیزدهم
Youtube Title: 
Episode 12 - Top 10
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
قسمت دوازدهم - 10 بهترین
Youtube Title: 
Episode 11 - Top 11 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت یازدهم
Youtube Title: 
Episode 10 - Top 11
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت دهم
Youtube Title: 
Episode 09 - Top 12 Elimination
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
فصل دوازدهم ستاره افغان - قسمت نهم
Youtube Title: 
Episode 08 - Top 12
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
قسمت هشتم - 12 بهترین