فصل نُهُم ستاره افغان

۲۹/۷/۱۳۹۲

به لطف آزمون های آنلاین، امسال ستاره افغان به شرکت کننده ها فرصت این را فراهم کرده است تا آنها از هر گوشه و کنار دنیا بتوانند در این رقابت شرکت کنند.
بدون در نظر داشت اینکه شما در کدام قسمت این دنیا هستید، اکنون شما فرصت این را دارید تا در بزرگترین برنامه استعداد کشور شرکت کنید.
فرصت را از دست ندهید و همین حالا ویدیو خود را در ویب سایت ستاره افغان ارائه دهید!