شبکه خنده

جمعه شب ها ساعت ۸

قاب گفتگو

جمعه ها ساعت ۷:۰۰ شب

بامداد خوش

شنبه تا پنج شنبه - ساعت ۷ صبح

هی میدان طی میدان - پاکستان

به پایان رسید

بازگشت

پنجشنبه و جمعه شب ها ساعت ۹

باغچه سِم سِم

به پایان رسید

لیگ برتر افغانستان روشن ۱۳۹۵

فصل پنجم

ساز

شنبه تا پنج شنبه - ساعت ۱۰:۳۰ بعد از ظهر

چنار

شنبه الی پنجشنبه ساعت ۶:۳۰ شام

دختر نقاب دار

پنجشنبه و جمعه ساعت ۴:۳۰ عصر

Pages