فصل دوازدهم ستاره افغان

پنجشنبه و جمعه شب ها ساعت ۹

شبکه خنده

جمعه شب ها ساعت ۸

قاب گفتگو

جمعه ها ساعت ۷:۰۰ شب

هی میدان طی میدان - پاکستان

جمعه ها ساعت ۶/۳۰ عصر

مدهوبالا

شنبه الی پنجشنبه ساعت ۵:۰۰

مارال

شنبه الی پنجشنبه ساعت ۶:۳۰ شام

شهر ورزش

جمعه ها ساعت ۹ قبل از ظهر

گل سیاه

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ شب

رویاها

شنبه الی پنجشنبه ۶:۳۰ بعد از ظهر

ساز

شنبه تا پنج شنبه - ساعت ۱۰:۳۰ بعد از ظهر

Pages